Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Arama

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (“ARI Teknokent”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında tarafınızın aydınlatılması için hazırlanmıştır. ARI Teknokent olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler doğrultusunda azami hassasiyeti göstermekteyiz. Tarafımızla paylaştığınız tüm kişisel verileriniz hukuka uygun bir şekilde ve Kanun’un 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenmektedir.

 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

ARI Teknokent Big Bang etkinliğine katılımınız kapsamınızda ad soyadınız, e-posta adresiniz ve girişiminiz/çalıştığınız kurum ve görevinize ilişkin bilgilerinizden oluşan kişisel verilerinizi işlemektedir. Belirtilen kişisel verileriniz organizasyon ve etkinlik yönetimi, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam tanıtım, duyuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Big Bang etkinliğine çevrimiçi (online) katılımınız kapsamında ilgili internet sitesinde yer alan çevrimiçi (online) form aracılığıyla elektronik ortamda doğrudan tarafınızdan elde edilmektedir. ARI Teknokent, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında, başta 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, tarafınızla sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ARI Teknokent’in meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

ARI Teknokent tarafından hukuka uygun olarak işlenen yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Big Bang etkinliğinin yürütülmesinde işbirliği yaptığımız iş ortaklarına ve yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf tedarikçilere aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla bilgi teknolojileri hizmetleri temin ettiğimiz hizmet sağlayıcıların yurt dışında bulunan sunucularında saklanabilecektir.

 

Kanunu olmak üzere ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektedir.

 

Kanunlar uyarınca yetkili bir kamu kurum ve kuruluşunun ve yargı mercilerinin kişisel verilerinizi talep etmesi halinde, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. Bu durumda gerçekleşecek veri aktarım faaliyetinin hukuki sebebi, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır.

 

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No: 1101 34467 Sarıyer, İstanbul adresine veya ARI Teknokent’in kisiselverilerim@ariteknokent.com.tr adresine yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzda ad soyadınızın, başvurunuz yazılı ise imzasının, kimlik numaranızın (yabancı olmanız halinde uyruğunuz ve pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız), tebligat adresinizin, bildirime esas e-posta adresinizin, telefon numaranızın veya faks numaranızın ve talep konusunun belirtilmesi gerekmektedir.

 

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.